“જ્યારે મે વિચાર્યું હતું કે વાસ્તવિક કૃષ્ણ ચળવળના અસ્તિત્વ માટે એક આશા ની કિરણ પણ ન હતી આ સમયે, ખાસ કરીને વિચલિત સંપ્રદાયો ની સર્વ-વ્યાપી હાનિકારક પ્રભાવ હેઠળ, ત્યારે વૈષ્ણવ ફાઉન્ડેશન ના ઇન્લાઇટનિંગ લેખો અને પોઝિન કાગળો એ મને આશા આપી છે.”

શ્રીહરિ વિજયરાઘવન, ૨૦૧૨

 

સંપર્ક

vfoutreach@gmail.com

વેબસાઇટ્સ

therealexplanation.org

returntosquareone.com

youtube: therealexplanation

૨૦૧૩ © વૈષ્ણવ ફાઉન્ડેશન | પ્રાઇવસિ પૉલિસિ